Συμμετρία και Σχήματα


4η Δραστηριότητα 
Γεωμετρία και Νέες Τεχνολογίες 

«Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα»  

Στόχοι : 
- Να ασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων. 
- Να εμπεδώσουν οι μαθητές ότι σημεία συμμετρικά μεταξύ τους ως προς άξονα ισαπέχουν από αυτόν. 
- Να διαπιστώσουν και να εμπεδώσουν ότι τα συμμετρικά σχήματα έχουν τις πλευρές τους ίσες μια προς μια, κατά συνέπεια είναι μεταξύ τους ίσα. 

Ως προς τη χρήση ΤΠΕ: 
- Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
- Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού Προγράμματος Revelation Natural Art. 
- Να έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το παραπάνω λογισμικό να κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα και τα συμμετρικά τους. 

 Η παρακάτω δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικές ώρες, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής. Περιγραφή Δραστηριότητας. 
Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Προβάλλεται με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα το παρακάτω φύλλο εργασίας, αφού πρώτα οι μαθητές έχουν χωριστεί σε μικρές ομάδες των τριών ατόμων. Έχοντας ήδη οι μαθητές εμπειρική αντίληψη για τη συμμετρία (προϋπάρχουσα γνώση), θα ανταλλάξουν απόψεις και θα διατυπώσουν υποθέσεις για το πώς θα εργαστούν ώστε να συμπληρώσουν και να ελέγξουν τη συμμετρία των σχημάτων που φαίνονται στην εικόνα. Ακόμα τους δίνεται ο ορισμός της συμμετρίας και παρατηρούν τις εικόνες του σχολικού τους εγχειριδίου. Έπειτα ένας μαθητής από κάθε ομάδα σηκώνεται και συμπληρώνει στο διαδραστικό πίνακα ένα από τα συμμετρικά σχήματα όπως φαίνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας.
 Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του σεναρίου χρησιμοποιούνται ακόμη δύο φύλλα εργασίας, το λογισμικό εποικοδομητικής μάθησης “Revelation Natural Art” και το βιβλίο του μαθητή. Το μάθημα έπειτα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι μαθητές γίνονται δυάδες και με τη βοήθεια των 8 σταθερών και φορητών υπολογιστών συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας.  

Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό μέσα από τη χρήση των φύλλων εργασίας, να αξιολογήσει, τόσο την κατάκτηση των διδακτικών στόχων, όσο και την προαγωγή των δεξιοτήτων ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Η αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών γίνεται μέσα από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των τριών φύλλων εργασίας που δίνονται. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα έργα των μαθητών.